Dnešní liturgie – Úterý, 6. prosinec, 2022

2.týden Adventní

Barva: fialová
Cyklus: A

Svátek:

Sv. Mikuláše, biskupa (Nezávazná památka)

Byl biskupem v Myře v maloasijské Lykii (na dnešním území Turecka). Zemřel kolem poloviny 4. století. Jeho úcta se rychle rozšířila po celé východní oblasti a od 10. století i na Západě. V roce 1082 byly jeho ostatky přeneseny do italského města Bari.

V českobudějovické diecézi se tento den slaví jako svátek.

První čtení:

Iz 40,1-11

Bůh těší svůj národ.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“ Hlas praví: „Volej!“ Řekl jsem: „Co mám volat?“ Každé tělo je tráva a všechna jeho sláva jako polní květ. Uschne tráva a opadal květ, když jej ovanul Hospodinův dech. Ano, trávou je lid. Uschla tráva a opadal květ, slovo našeho Boha však trvá navěky. Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

Žalm:

Žl 961-2.3+10ac.11-13ab.13cd

Odp.: Hle, náš Bůh přijde s mocí.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
– zpívejte Hospodinu, všechny země!
– Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno,
– rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Odp.
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
– mezi všemi národy o jeho divech.
– Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
– národy řídí podle práva.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
– zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
– zaplesej, pole a vše, co je na něm.
– Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy
– před Hospodinem, že přichází,
– že přichází řídit zemi.
Odp.
Bude řídit svět spravedlivě,
– národy bude spravovat věrně.
Odp.

Druhé čtení:

Dnes se druhé čtení nečte.

Evangelium:

Mt 18,12-14

Bůh nechce, aby maličcí zahynuli.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Doplňující text:

Slaví-li se tento den památka Sv. Mikuláše, používá se liturgická barva bílá, jinak je barva fialová.

Zdroj dat: Farní charita Praha-Strašnice

1 – Tuesday 6th of December 2022 12:07:51 AM