Dnešní liturgie – Středa, 3. březen, 2021

2.týden postní

Barva: fialová
Cyklus: B

Svátek:

Sv. Kunhuta

Sv. Kunhuta byla manželkou Jindřicha II. a cele patřila lidu, který se na ni mohl obrátit s každou prosbou. Ve svém postavení viděla povinnost být strážným andělem císaři i lidu. Měla zásluhu na Jindřichově spravedlivém panování i na dosazování jen opravdu zbožných a učených biskupů. Manželé žili zdrženlivě a ve spojení duší se navzájem obohacovali ctnostmi, dodržujíce slib čistoty složený před sňatkem. Kunigunda nebyla ušetřena zkoušky. Pro křivé nařčení byla podrobena tzv. „Božímu soudu“ a bosá musela přejít rozžhavená železa. Bůh jí zázrakem pomohl dokázat nevinu. Dala vystavět dóm v Bambergu. Po smrti Jindřicha vstoupila do kláštera, který založila a v něm žila i zemřela jako obyčejná řeholnice.

První čtení:

Jer 18,18-20

Pojďme a ubijme ho.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řekli (moji nepřátelé): „Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova!“ Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi kopají jámu! Vzpomeň, že jsem před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych od nich odvrátil tvůj hněv!

Žalm:

Žl 31,5-6.14.15-16

Odp.: Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
– neboť ty jsi mé útočiště.
– Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
– Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš!
Odp.
Vždyť se o mně tolik šeptá
– slyšel jsem to, hrůza odevšad!
– Spolu se proti mně radí,
– usilují zničit můj život.
Odp.
Já však, Hospodine, v tebe doufám,
– říkám: Ty jsi můj Bůh!
– Můj osud je ve tvé ruce,
– vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
Odp.

Druhé čtení:

Dnes se druhé čtení nečte.

Evangelium:

Mt 20,17-28

Odsoudí ho k smrti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Doplňující text:

Žádný doplňující text není k dispozici.

Zdroj dat: Farní charita Praha-Strašnice

1 – Wednesday 3rd of March 2021 12:09:43 AM